Lutgo: Lutgo Recruitment (Lutgo)
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Lutgo de opdracht aangaat.
Consultant: Degene die door Lutgo wordt ingezet als feitelijk uitvoerder van de overeenkomst.
Kandidaat: Degene die door Lutgo wordt geworven in de bemiddelingsprocedure.

Offerte en overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte van en overeenkomst met Lutgo.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle offertes van Lutgo zijn vrijblijvend, tenzij er een termijn in genoemd is.
 4. Een overeenkomst komt tot stand indien door (elektronische) toezending van de opdrachtbevestiging dan wel, wanneer dat eerder mocht zijn, op het moment dat Lutgo feitelijk begint met de uitvoering. Het uitnodigen van een voorgestelde kandidaat voor een sollicitatiegesprek betekent dat de opdrachtgever akkoord gaat met de voorwaarden die genoemd zijn in de overeenkomst. Het staat Lutgo overigens vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 5. De door Lutgo genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken externe kosten.
 6. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen.

Uitvoering overeenkomst

 1. Lutgo levert een inspanningsverplichting en voert de overeengekomen werkzaamheden uit op basis van de informatie en documentatie, die de opdrachtgever en/of de Kandidaat daartoe heeft verschaft dan wel heeft doen verschaffen. Lutgo aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Lutgo heeft steeds het recht de overeenkomst te laten uitvoeren door de Consultant die zij daarvoor het meest geschikt acht en deze te vervangen wanneer zij dat nodig acht.
 3. Lutgo zal zich bij de beoordeling, selectie en presentatie van kandidaten onpartijdig opstellen.

Vergoeding en betaling

 1. Personeelsbemiddeling vindt plaats op basis van ‘no cure no pay’, hetgeen wil zeggen dat de opdrachtgever alleen dan aan Lutgo een vergoeding verschuldigd is als de opdrachtgever daadwerkelijk met een Kandidaat van Lutgo een directe of indirecte arbeidsverhouding of daarmee gelijk te stellen rechtsverhouding aangaat. In dat geval bedraagt de fee een vastgesteld percentage van het bruto overeengekomen vaste deel van het jaarinkomen (inclusief vakantiegeld). Bij een arbeidsovereenkomst op basis van ZZP constructie wordt er teruggerekend naar wat een kandidaat zou hebben verdiend in loondienst. De fee bedraagt minimaal € 4.500,- exclusief BTW per plaatsing.
 2. De opdrachtgever stuurt binnen een week nadat hij met een Kandidaat tot overeenstemming is gekomen aan Lutgo een kopie van de arbeidsovereenkomst en, voor zover er een andersoortige overeenkomst wordt gesloten dan wel in de arbeidsovereenkomst niet alle afspraken over emolumenten zijn opgenomen, ook een overzicht van de buiten de arbeidsovereenkomst om afgesproken vergoedingen en emolumenten, zodat Lutgo duidelijk inzichtelijk wordt gemaakt wat zij kan factureren.
 3. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in Euro’s, door middel van overschrijving ten gunste van een door Lutgo aan te wijzen bankrekening, zonder enig recht op opschorting, korting of schuldvergelijking.
  Bij Lutgo Recruitment sturen de consultants vanuit hun eigen bedrijf de rekening aan de opdrachtgevers.
 4. Bij te late betaling is opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassomaatregelen met betrekking tot de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
 6. Wanneer de rechtsverhouding, als bedoelt in artikel 10, binnen 2 maanden na feitelijk begin ervan beëindigd worden om een reden die niet is gelegen in redenen die normaliter voor rekening en risico van de opdrachtgever horen te komen, dan wordt 50% van het door de opdrachtgever betaalde bedrag door Lutgo gerestitueerd, op voorwaarde dat Lutgo binnen deze 2 maanden schriftelijk door de opdrachtgever van deze beëindiging in kennis is gesteld en dat dit door de Kandidaat is bevestigd.
 7. Wanneer de opdrachtgever en een door Lutgo voorgestelde Kandidaat binnen 1 jaar nadat Lutgo de eerste voordracht heeft gedaan een directe of indirecte arbeids- of andere rechtsverhouding van welke aard dan ook aangaan heeft Lutgo alsnog recht op een volledige vergoeding, zoals omschreven in artikel 10. Hierbij worden kosten en andere bedragen die in verband hiermee al eerder aan de opdrachtgever in rekening werden gebracht en die door de opdrachtgever betaald zijn buiten beschouwing gelaten.

Looptijd opdracht en beëindiging/annulering

 1. De overeenkomst eindigt op het moment dat de opdrachtgever direct of indirect met een door Lutgo voorgedragen Kandidaat een overeenkomst sluit.
 2. Tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen. In dat geval heeft Lutgo het recht de in de opdrachtbevestiging opgenomen vergoeding plus daadwerkelijk gemaakte, apart te factureren (on)kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging wordt mede verstaan het tussentijds wijzigen van het functieprofiel. Zulks in de ruimste zin des woords.
 3. Overeenkomsten kunnen door Lutgo worden opgezegd met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, onverminderd haar overige rechten, wanneer:

naar het oordeel van Lutgo de inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden.

Privacy en geheimhouding

 1. In verband met de privacy zal Lutgo gegevens waarmee de opdrachtgever en andere bij een opdracht betrokken (rechts)personen kunnen worden geïdentificeerd vertrouwelijk behandelen. Vertrouwelijke bedrijfs- en persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt wanneer Lutgo toestemming heeft van de betrokkene, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Klachten en aansprakelijkheid

 1. Wanneer de opdrachtgever klachten over de verrichte werkzaamheden of over de declaratie niet binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 30 dagen na verzenddatum van de declaratie, schriftelijk aan Lutgo heeft gemeld worden de geleverde werkzaamheden of diensten en de facturen als goedgekeurd beschouwd.
 2. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Lutgo de keuze tussen kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet verder uitvoering geven aan de opdracht tegen evenredige creditering van de daarvoor overeengekomen tegenprestatie.
 3. Lutgo is enkel aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever die aantoonbaar en rechtstreeks is veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht door Lutgo. Haar aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot maximaal het bedrag wat in verband met de opdracht door Lutgo is gefactureerd en door de opdrachtgever betaald. De aansprakelijkheid van Lutgo voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 10.000,-.
 4. Lutgo kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Lutgo geïntroduceerde Kandidaat met wie de Opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Lutgo, een arbeids- of andere rechtsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Restbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Lutgo en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen geschillen trachten op te lossen in onderling overleg, dan wel door Mediation conform het alsdan geldende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam. Eerst als vaststaat dat partijen hun geschillen niet door Mediation kunnen oplossen, zullen zij een beroep mogen doen op de bevoegde rechter te Amsterdam. Niettemin heeft Lutgo het recht het geschil voor te leggen aan de overigens bevoegde rechter.

 

Lutgo Recruitment
Honselersdijk, 1 januari 2020